Giao dịch Collectibles

Làm cách nào để giao dịch Sưu tầm?

  • Đi đến một DEX chẳng hạn như:https://dex.cyclos.io

  • Nhấp vào + ở góc trên cùng bên trái

  • Thêm dữ liệu Sưu tầm có liên quan (xem bên dưới), như sau:

GUPPY

https://dex.cyclos.io/#/market/AKj92vfQkKujhEiiJ8GJJyjcTug4rPnv6LgeE8zkou1u

Market id: AKj92vfQkKujhEiiJ8GJJyjcTug4rPnv6LgeE8zkou1u

Market label: GUPPY/USDC

Base label: GUPPY

CLOWNFISH

https://dex.cyclos.io/#/market/6WfSJe9bJtHbn4Rzm8tn4gzVSbiK1MupaXoP51DCmj9X

Market id: 6WfSJe9bJtHbn4Rzm8tn4gzVSbiK1MupaXoP51DCmj9X

Market label: CLOWNFISH/USDC

Base label: CLOWNFISH

PORPOISE

https://dex.cyclos.io/#/market/DdDpHC6gBJos4RaHLXuVr7o6fq1B5jscWGjx2B9XMjc8

Marked id: DdDpHC6gBJos4RaHLXuVr7o6fq1B5jscWGjx2B9XMjc8

Market label: PORPOISE/USDC

Base label: PORPOISE

STARFISH

https://dex.cyclos.io/#/market/6ihVCauPWV5hTg6uUCtdtpkqhEUsTkxuKxaTYDNa3vsM

Market id: 6ihVCauPWV5hTg6uUCtdtpkqhEUsTkxuKxaTYDNa3vsM

Market label: STARFISH/USDC

Base label: STARFISH

Last updated