Giao dịch Collectibles

Làm cách nào để giao dịch Sưu tầm?

  • Đi đến một DEX chẳng hạn như:https://dex.cyclos.io
  • Nhấp vào + ở góc trên cùng bên trái
  • Thêm dữ liệu Sưu tầm có liên quan (xem bên dưới), như sau:

GUPPY

Market id: AKj92vfQkKujhEiiJ8GJJyjcTug4rPnv6LgeE8zkou1u
Market label: GUPPY/USDC
Base label: GUPPY

CLOWNFISH

Market id: 6WfSJe9bJtHbn4Rzm8tn4gzVSbiK1MupaXoP51DCmj9X
Market label: CLOWNFISH/USDC
Base label: CLOWNFISH

PORPOISE

Marked id: DdDpHC6gBJos4RaHLXuVr7o6fq1B5jscWGjx2B9XMjc8
Market label: PORPOISE/USDC
Base label: PORPOISE

STARFISH

Market id: 6ihVCauPWV5hTg6uUCtdtpkqhEUsTkxuKxaTYDNa3vsM
Market label: STARFISH/USDC
Base label: STARFISH