Staking Collectibles

Để chào mừng Lễ hội mùa thu, tất cả những người có Collectibles đều có thể kiếm được ORCA khi đặt Collectibles của họ trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 12 tháng 10 năm 2021.

Phần thưởng được phân phối như sau: (được liệt kê là TÊN COLLECTIBLE: [tổng số phần thưởng cho mỗi pool] - [lợi nhuận ước tính trên mỗi token], nếu mọi token phân phối được gửi trong 2 tuần đầy đủ và giá $ ORCA là $ 15 USD)

GUPPY: 52,500 ORCA - 80 đô la

STARFISH: 3,000 ORCA - 25 đô la

CLOWNFISH: 20,000 ORCA - 215 đô la

PORPOISE: 20,000 ORCA - 300 đô la

WHALE: 10,000 ORCA - 3.000 đô la

KILLER WHALE: 500 ORCA - 7.500 đô la

Những số tiền này được chọn dựa trên độ hiếm và nguồn cung lưu hành của mỗi Bộ sưu tập, có thể tìm thấy tại orca.so/collectibles.

Tổng cộng, những người sở hữu Bộ sưu tập ORCA đã gửi 7000+ GUPPIES, 1500+ SAO, 1000+ CLOWNFISH, 1000+ PORPOISES, 44 WHALES và 1 KILLER WHALE!

Để biết thêm thông tin về những người này, bao gồm cả cách họ kiếm được ban đầu, hãy xem tài liệu Lịch sử Collectibles của chúng tôi! Để giao dịch Collectibles , hãy xem hướng dẫn Giao dịch Collectibles của chúng tôi.

Last updated