Các khái niệm

APR

Lợi nhuận ước tính trên vị thế của bạn dựa trên hoạt động hoán đổi token của nền tảng trong 24 giờ và lượng phát thải token dự kiến trong một năm. Giá trị này không tính đến tổn thất do phân kỳ (divergence loss.). Các hoạt động trong quá khứ không phải chắc chắn đảm bảo cho lợi nhuận trong tương lai.

Asset Allocation - Phân bổ tài sản

Cách bạn triển khai vốn tổng của mình, cách bạn phân bổ nó ra trên các loại tài sản khác nhau, chẳng hạn như cổ phiếu, hàng hóa và tài sản: đa dạng hóa ở đây cũng có thể được sử dụng để giảm rủi ro. Lựa chọn chiến lược Phân bổ tài sản phù hợp với mục tiêu, khả năng chấp nhận rủi ro và khoảng thời gian bạn muốn nắm giữ tài sản hoặc bộ sưu tập tài sản khác nhau, nên tuân theo một kế hoạch có cấu trúc với các mục tiêu cụ thể.

Deposit Ratio - Tỷ lệ tiền gửi

Tỷ lệ của hai tài sản ký gửi được xác định bởi giá bạn kỳ gửi ở bước này.

Diversification - Đa dạng hóa

Một câu ngạn ngữ nổi tiếng là "Đừng bao giờ bỏ tất cả trứng vào một giỏ". Đa dạng hóa đề cập đến việc thực hành phân bổ vốn trên nhiều loại tài sản tài chính, sản phẩm, công cụ, chiến lược và giao thức. Trong DeFi, ngoài việc chỉ sở hữu một loạt tài sản, đa dạng hóa cũng có thể đề cập đến việc triển khai các tài sản đó một cách đa dạng thông qua — ví dụ — đặt cược (staking), cho vay (lending) hoặc cung cấp thanh khoản. Trong trường hợp Thanh khoản Tập trung (Concentrated Liquidity), cũng có thể đa dạng hóa trong một pool duy nhất bằng cách chọn nhiều phạm vi giá riêng biệt. Mục tiêu của đa dạng hóa là giảm rủi ro tổng thể có thể phát sinh từ việc nắm giữ một loạt tài sản, loại tài sản hẹp hoặc triển khai các chiến lược đơn lẻ. Thành phần danh mục đầu tư đa dạng có nhiều khả năng gặp phải sự khác biệt hơn về giá trị tổng thể tài sản và thu nhập trong thời gian thị trường biến động mạnh. Sự đa dạng hóa có thể đạt được trong một loại tài sản duy nhất (chẳng hạn như nắm giữ nhiều loại tài sản) và trên nhiều loại tài sản (chẳng hạn như sở hữu hàng hóa, cổ phiếu, chứng khoán, tiết kiệm và tài sản).

Divergence Loss - Tổn thất phân kỳ

Tổn thất phân kỳ là một loại rủi ro mà các nhà cung cấp thanh khoản chấp nhận để đổi lấy phí họ kiếm được trong các pool thanh khoản. Nếu lỗ phân kỳ vượt quá lợi nhuận kiếm được khi rút tiền, người dùng đã phải chịu lợi nhuận âm so với việc giữ các token bên ngoài pool. Trong Whirlpools, cả lợi nhuận từ phí giao dịch và phần thưởng cũng như tổn thất do phân kỳ đều được khuếch đại.

Estimated Yield - Lợi nhuận ước tính

Lợi suất dự kiến được ước tính bằng cách sử dụng dữ liệu rút ra từ 24 giờ hoán đổi trước đó cho phạm vi giá đã chọn. Lưu ý rằng việc tập trung thanh khoản làm tăng cả lợi nhuận và tổn thất do phân kỳ, và lợi nhuận trước đó không phải là đảm bảo cho lợi nhuận trong tương lai.

Fee Rate - Mức phí

Mức phí sẽ là phần trăm của mỗi giao dịch hoán đổi trên Whirlpool này được chuyển đến các nhà cung cấp thanh khoản. Giá trị này có thể thay đổi để tối ưu hóa phí theo thời gian.

In-Range and Out-of-Range - Trong phạm vi và Ngoài phạm vi

Trong pool thanh khoản tập trung, người dùng xác định giới hạn của phạm vi giá mà họ muốn cung cấp thanh khoản trong đó. Khi giá hiện tại của tài sản nằm trong phạm vi giá đã chọn, vị thế của nhà cung cấp thanh khoản là 'Trong phạm vi' và người dùng sẽ kiếm được phí hoán đổi và mọi phần ưu đãi liên quan.
Tuy nhiên, nếu giá hiện tại của cặp tiền này di chuyển ra ngoài phạm vi giá mà người dùng đã chọn, vị thế của họ bây giờ sẽ là 'Ngoài phạm vi' và hai điều sẽ xảy ra: thứ nhất, vị thể của người dùng sẽ không hoạt động - không có ưu đãi hoặc hoán đổi phí, sẽ kiếm được; thứ hai, vị trí của người dùng sẽ hoàn toàn bao gồm một nội dung. Miễn là vị trí của người dùng vẫn là "Ngoài phạm vi", các điều kiện này sẽ vẫn áp dụng. Nếu giá hiện tại của cặp chuyển đổi trở lại phạm vi giá của vị trí của người dùng, thì phí và phần thưởng sẽ bắt đầu xuất hiện và số dư của vị thế một lần nữa sẽ bắt đầu dao động theo giá trị tương đối của các mã được ghép nối.

Leverage - Đòn bẩy

Thanh khoản của bạn sẽ tập trung như thế nào so với pool AMM thông thường. Nếu con số này là 8x, bạn sẽ kiếm được 8x phí và ưu đãi cho mỗi lần hoán đổi. Tương tự như vậy, vốn của bạn sẽ phải chịu rủi ro thua lỗ do phân kỳ cao hơn bình thường.

NFT Mint Address - Địa chỉ để đúc NFT

Sự tồn tại của các phạm vi giá làm cho mỗi vị thế trong Whirlpool trở nên độc nhất. Do đó, mỗi vị thế được đại diện bởi một NFT thay vì một token bình thường, có thể thay thế.

Price Range - Phạm vi giá

Thanh khoản được ký gửi sẽ chỉ được sử dụng cho các giao dịch hoán đổi (và kiếm phí và ưu đãi) khi giá hiện tại của tài sản trong nhóm này nằm trong phạm vi đã xác định ban đầu.

Risk Tolerance - Độ chấp nhận rủi ro

Mô tả sự thay đổi về lợi nhuận (hoặc lỗ) dự kiến mà người dùng sẵn sàng chấp nhận, trong khung thời gian dự kiến của họ mà người dùng dự kiến sẽ nắm giữ tài sản, khi được đặt so với khả năng có thể xảy ra đã được đánh giá. Điều quan trọng là, là một phần của việc lập kế hoạch, người dùng cần đánh giá mức độ sẵn sàng cá nhân của họ để chấp nhận phạm vi thay đổi về giá trị và các ưu đãi được dự đoán một cách hợp lý cho các tài sản và chiến lược đã chọn của họ.
Khả năng chấp nhận rủi ro là vấn đề cá nhân, chúng tôi yêu cầu người dùng tự nghiên cứu và đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro của họ trước khi sử dụng Whirlpools.

Tick Spacing - Đánh dấu khoảng cách

Mỗi pool được chia đều thành các nhóm thanh khoản với các ranh giới xác định trước được gọi là "tích tắc". Khoảng cách đánh dấu là 8 có nghĩa là mỗi lần đánh dấu lớn hơn 0,08% so với lần đánh dấu trước đó và 128 có nghĩa là mỗi lần đánh dấu lớn hơn 1,28% so với lần đánh dấu trước đó. Các nhóm ổn định sử dụng khoảng cách đánh dấu nhỏ hơn để cho phép các phạm vi giá chi tiết hơn.